Home Algemene Voorwaarden Langs de Gouwe loop
ldg006.jpg

Algemene Voorwaarden Langs de Gouweloop

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Organisator: Sportclub Antilope (KvK 40464518)
  2. Evenement: een hardloopwedstrijd of wandelevenement dat onderdeel uitmaakt van het door de Organisatie in enig jaar te organiseren evenement Langs de Gouweloop
  3. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
  4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Bij annulering van de Overeenkomst door de Deelnemer of door de organisatie wegens een omstandigheid die niet aan de organisatie te wijten is, is de Deelnemer het totale bedrag verschuldigd aan de Organisator en kunnen de inschrijfgelden en eventueel bestelde extra’s door de Deelnemer niet worden teruggevorderd.
 5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en eventueel bestelde extra’s plaats.
 6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstanden te wijzigingen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van de inschrijfgelden en eventueel bestelde extra’s plaats. De laatste twee volzinnen van lid 7 zijn hierop van toepassing.
 7. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 8. Deelnemers die zich door een andere persoon hebben laten inschrijven moeten door deze persoon per mail op de hoogte zijn gesteld van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsoren van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

 1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer voor het uitvoeren van de overeenkomst en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer voor het uitvoeren van de overeenkomst. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijke of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.

Artikel 6 Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomst het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.